FishinoClass::setApIPInfo
bool FishinoClass::setApIPInfo(IPAddress ip, IPAddress gateway, IPAddress netmask);
Imposta ip, gateway e netmask per la modalità Access Point.

Parametri :

ip         l'indirizzo IP per l'access point
gateway    l'indirizzo del gateway per l'access point
netmask    la netmask per l'access point


Valore di ritorno :

Valore boolean, true se la funzione è andata a buon fine, false altrimenti


Note :


Esempio :

IPAddress ip(192.168.2.1);
IPAddress gw(192.168.2.1);
IPAddress nm(255.255.255.0);
Fishino.setApIPInfo(ip, gw, nm);

L’esempio imposta i dati IP dell’ Access Point


Vedi anche :
bool FishinoClass::setApIP(IPAddress ip);
bool FishinoClass::setApMAC(uint8_t const *mac);
bool FishinoClass::setApNetMask(IPAddress nm);
bool FishinoClass::setApGateway(IPAddress gateway);
bool FishinoClass::getApIPInfo(IPAddress &ip, IPAddress &gateway, IPAddress &netmask);